FT Basic

4.000.000đ 4.400 Tương tác
900đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tháng

FT Regular

10.000.000đ 12.500 Tương tác
800đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tháng

FT Pro

20.000.000đ 26.600 Tương tác
750đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tuần

FT Ultra +

40.000.000đ 61.500 + Tương tác
650đ / Tương tác
Tăng Tương tác, Bình luận, Chia sẻ
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tuần

FC Basic

4.600.000đ 100.000 lượt hiển thị
46.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tháng

FC Regular

10.000.000đ 250.000 lượt hiển thị
40.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tháng

FC Pro

20.000.000đ 570.000 lượt hiển thị
35.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tuần

FC Ultra +

40.000.000đ 1.250.000 lượt hiển thị
32.000đ / CPM
Tăng số lượng người xem (tối thiểu 10 giây)
Tư vấn chiến dịch quảng cáo
Thiết kế quảng cáo
Biên tập nội dung
Khởi tạo
Báo cáo theo tuần